Duomenų apsauga

MAŽOSIOS BENDRIJOS „POLIGONAS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Asmens duomenų tvarkymo Mažojoje bendrijoje „Poligonas“ (į. k. 305037913) (toliau – Įmonė) taisyklės (toliau – Taisyklės) – reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus. Taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su saugomais asmens duomenimis.
  2. Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – MB „Poligonas“ (į. k. 305037913). Įstaigos paskiro duomenų tvarkytojo tel. +370 625 09732.
  3. Su Taisyklėmis yra supažindinami visi Įmonės darbuotojai, Taisyklės yra skelbiamos viešai Įmonės internetiniame puslapyje: www.karinestovykla.lt
  4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. Duomenų tvarkytojas,atsakingas asmuo – asmens duomenis tvarkyti paskirtas Įmonės fizinis asmuo. Atsakingas asmuo, įgaliotas tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių turi būti pasirašytinai su jomis supažindintas bei turėti Taisyklių kopiją. Taip pat, įmonės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse;
   2. Duomenų valdytojas – Mažoji bendrija „Poligonas“, kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
   3. Duomenų subjektai – Įmonės darbuotojai, stovykloje dalyvaujantys vaikai (stovyklautojai), jų tėvai ar globėjai (stovyklautojo atstovai) ar kiti teisėti vaiko atstovai.
   4. Duomenų gavėjai – atitinkamas funkcijas vykdančios valstybinės įmonės bei institucijos (bankai, skolų išieškojimo įmonės, antstoliai, sveikatos priežiūros įmonės ir kt.) galintis ir turintys teisės aktų nustatytą tvarka pagrindą gauti tam tikrus asmens duomenis.
   5. Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau - DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 2. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Įmonė, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
   1. Darbuotojų asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti;
   2. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų;
   3. Įmonės darbuotojų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
   4. Įmonė atlieka darbuotojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
   5. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
  2. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
   1. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
   2. Įmonės, kaip darbdavio, pareigos, nustatytos teisės aktuose, tinkamam vykdymui;
   3. Tinkamos komunikacijos palaikymas su darbuotojais ne darbo metu;
   4. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (saugos, sveikatos, instruktažų, dokumentų ir žurnalų pildymo);
   5. Archyvinių duomenų kaupimas;
   6. Saugumo užtikrinimas.
  3. Asmens duomenys, kurie tvarkomi darbuotojų darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais, tokie kaip: vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), pagal kuriuos yra vedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo numeriai (metinei pajamų mokesčio deklaracijai ir SODRA teikiamoms ataskaitoms apie darbuotojų darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas).
  4. Dėl Įmonės, kaip darbdavio siekio užtikrinti tinkamą pareigų vykdymą, kurios nustatytos teisės aktuose, yra tvarkomi darbuotojų asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį (pvz. suteikiant mamadienius, tėvadienius).
  5. Tinkamos komunikacijos palaikymas su darbuotojais ne darbo metu, esant darbuotojų sutikimui, yra tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai.
  6. Siekiant tinkamai užtikrinti darbo sąlygas, darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri gali tiesiogiai daryti įtaką darbuotojo darbo funkcijoms bei galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi pagal teisės aktų reikalavimus ir tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.
  8. Naujai priimto darbuotojo asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
  9. Naujai priimto darbuotojo sutikimu gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris bei elektroninio pašto adresas yra surenkami iš darbuotojo, jam pateikus užpildyti nustatytos formos anketą.
  10. Tik įgalioti ar paskirti asmenys, turi teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis. Taip pat darbuotojų asmens duomenis gali tvarkyti asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.
  11. Darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis yra nustatyti šiose Taisyklėse. Taip pat šiose Taisyklėse nustatyta, kokius darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti atitinkamas asmuo:
   1. Įmonės asmens duomenų tvarkytojas – direktorius, atliekantis visų Įmonės atsakingų už asmens duomenų tvarkymą asmenų kontrolę bei jų darbo koordinavimą.
   2. Finansininkas (samdomas buhalteris) – tvarko darbuotojų vardus pavardes, asmens kodus, atsiskaitomąją sąskaitą, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie darbuotojo šeimyninę padėtį.
   3. Kiti duomenų tvarkytojai – šių Taisyklių 3.4. punkte nurodyti duomenų gavėjai.
  12. Atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiam
  13. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamuose dokumentų (sutartyse, įsakymuose, prašymuose ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šiose Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti.
 3. STOVYKLAUTOJŲ, JŲ TĖVŲ AR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Įmonės klientų - t. y. vaikų (toliau - Stovyklautojų), vaikų tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau - Stovyklautojo atstovas) asmens duomenys renkami esant šiems tikslams: Įmonės vadovo patvirtintos sutarties dėl dalyvavimo stovykloje „Geležinis vilkas“ (toliau - Stovyklos sutartis) su Stovyklautojo atstovais sudarymui, Stovyklos sutarties vykdymui (įgyvendinimui) ir apskaitos (registracijos) tikslais.
  2. Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Stovyklos sutartį.
  3. Kliento pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyv. vietos adresą, tėvų telefono numerius, elektroninio pašto adresas sveikatos būklę, taip pat vaizdo duomenys, atvaizdas.
  4. Stovyklautojų ir Stovyklautojų atstovų asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti.
  5. Stovyklautojų ir Stovyklautojų atstovų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti tik tam laikui ir tikslams, dėl kurių buvo surinkti ir tvarkomi šie duomenys. Pateikti asmens duomenys saugomi tokiais terminais: Stovyklos sutartis su vaiko tėvais ar kitais vaiko teisėtais atstovais ir stovyklautojų pažymos apie sveikatos būklę kopijos – 1 metai, finansiniai dokumentai – 10 metų.
  6. Stovyklautojų asmens duomenys, Stovyklautojų atstovų sutikimu, (vaiko asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, tėvų ir/ar globėjų, teisėtų vaiko atstovų asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai bei elektroniniai pašto adresai) yra surenkami Stovyklos sutarties, kurią Stovyklautojo atstovas pildo registruodamas Stovyklautoją į stovyklą. Stovyklos sutarties forma yra standartinė ir yra pateikiama standartine forma registruojantis į stovyklą Įmonės internetiniame puslapyje www.karinestovykla.lt. Nepateikus tinkamai užpildytos ir pasirašytos sutarties formos vaikas negali būti priimtas į stovyklą. Būtina ir neatsiejama Stovyklos sutarties dalis yra Nr. 4 „Asmens duomenų apsauga“, kuri apibrėžia asmens duomenų tvarkymą.
  7. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:
   1. Stovyklos organizatorius tvarkytų ir valdytų Kliento pateiktus asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
   2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu 2016/679;
   3. Turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
  8. Įmonė Stovyklos sutartyje Stovyklos atstovą informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami tretiems asmenims dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: sveikatos priežiūros įstaigoms, asignavimų, skirtų programų finansavimui valdytojams, audito įmonei.
  9. Atvykus į stovyklą, pirmąją stovyklos dieną, pristatydamas Įmonei (stovyklautoją stovyklos organizatoriams), registracijos metu, Stovyklautojo atstovas, savo sutikimu, stovyklos organizatoriui (arba atsakingam asmeniui) pateikia ypatingus vaiko asmens duomenis - sveikatos ir elgesio ypatumai, naudojami vaistai. Nepateikus šių duomenų arba pateikus ne visus būtinus duomenis arba pateikus melagingus duomenis - vaikas negali būti priimtas į stovyklą dėl nesudarytų sąlygų Įmonei įvertinti Stovyklautojo sveikatos būklę ir užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą stovyklos metu.
  10. Atsakingus asmenis, kurie turi teisę tvarkyti Stovyklautojų, jų tėvų ar teisėtų vaiko atstovų asmens duomenis nustatomi pagal šias Taisyklės. Atsakingi asmenys: stovyklos organizatorius, stovyklos viršininkas, stovyklos vadovas, medicinos darbuotojas, buhalteris.
  11. Įmonės darbuotojai, paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
  12. Stovyklautojo atstovas yra informuojamas, kad Duomenų nepateikimo pasekmės – netinkamas Stovyklos sutarties vykdymas bei vaikų priežiūra ir aptarnavimas.
 4. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
  1. Duomenų subjektai (stovyklautojo tėvai ar globėjai) turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia forma), kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti pareikštas duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų sutarties ar sutikimo/nesutikimo vietų (eilučių) arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų asmens duomenų tvarkymą. Neprivalomi tvarkyti stovyklautojų (jo tėvų ar globėjų) asmens duomenys - Stovyklautojų asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai.
  2. Įmonėje paskirtas atsakingas asmuo – asmens duomenų tvarkytojas užtikrina, kad darbuotojų, stovyklautojų, jų tėvų ar teisėtų vaiko atstovų, kaip duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma.
  3. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
   1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Įmonė, rinkdama asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, stovyklautoją (jo tėvus ar kitus teisėtus atstovus), kokius duomenis jie turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės.
   2. Susipažinti su savo asmens duomenims ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi.
   3. Reikalauti per 10 dienų ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu jie yra tvarkomi neprivalomai.
   4. Dėl netinkamos Įmonės veiklos pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
   5. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą tai pat galima sužinoti tel. 8 625 09732, el. paštu: karine.stovykla@gmail.com bei MB „Poligonas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklėse Įmonės internetiniame puslapyje www.karinestovykla.lt.
 5. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS
  1. Asmens duomenys bus saugomi adresu: Mickūnų k. 15, Mickūnai, LT-29360 Anykščių r.
  2. Saugodama asmens duomenis, Įmonė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, bei nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  3. Raštiškai kreipiantis į Įmonę, surinkti ir saugomi asmens duomenys gali būti teikiami duomenų subjektams, priežiūros institucijoms, kitoms teisės aktų nurodytoms kompetentingoms institucijoms.
  4. Įmonė imasi neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui, jeigu yra nustatyti asmens duomenų saugumo pažeidimai.
  5. Įmonė, siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įgyvendina arba numato įgyvendinti šias asmens duomenų apsaugos priemones:
   1. administracines (darbo vietų ir Įmonės patalpų priežiūra, saugus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymas, įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.);
   2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (ugniasienės, apsauga nuo kenksmingų programų ir virusų ir kitų informacinių sistemų administravimas ir kt.);
   3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas ir kt.).
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiomis Taisyklėmis yra supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis jose nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Taisyklėse nustatytais principais.
  2. Įmonė turi teisę Taisykles keisti. Su Taisyklių pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Toliau yra pateikiama informacija apie MB „Poligonas“ (toliau - Įmonė) organizuojamos vaikų vasaros stovyklos „Geležinis vilkas“ (toliau – Stovykla) slapukų taikymą jos svetainėje.

Apsilankydamas svetainėje, lankytojas sutinka su slapukų išsaugojimu svetainės lankytojo galiniame įrenginyje ir jų tolesniu taikymu pagal slapukų politiką. Įmonė naudoja slapukus su tikslu užtikrinti interneto tinklapio funkcionalumą bei analitikos ir rinkodaros tikslais.

Slapukai – tai maži duomenų failai, kuriuos į svetainės lankytojo galinį įrenginį (pvz., kompiuterį, mobilųjį telefoną) siunčia aplankyta svetainė. Slapukai išsaugomi interneto naršyklės (pvz., Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ir kt.) failų kataloge (pvz., svetainės lankytojo galinio įrenginio kietajame diske). Kitą kartą lankantis toje pačioje svetainėje, lankytojo interneto naršyklė perskaito slapuką ir teikia informaciją atgal į svetainę arba elementą, kuris ir įdiegė tą slapuką. Slapukai nekelia jokios grėsmės svetainės lankytojo įrenginiui.

Siekiant pagerinti svetainės funkcijas svetainės lankytojui ir padėti jas naudoti, svetainėse naudojami šių tipų slapukai:

1. Veikimą gerinantys slapukai:

Tai yra trumpalaikiai slapukai, kurie saugojami tol, kol svetainės lankytojas laiko atidarytą interneto naršyklę, užtikrinus prieigą prie svetainės. Seanso slapukai primena svetainei, ką lankytojas pasirinko ankstesniame puslapyje, tokiu būdu išvengiant pakartotinio informacijos įvedimo.

2. Nuolatiniai slapukai:

Apsilankius stovyklos svetainėje, šie slapukai išsaugomi kaip atsitiktinė skaičių kombinacija lankytojo galiniame įrenginyje. Jie identifikuoja svetainės lankytoją kaip unikalų vartotoją ir, jam grįžus į svetainę, padeda prisiminti informaciją apie lankytoją ir jo anksčiau atliktas operacijas. Slapukų saugojimo lankytojo įrenginyje laikotarpis priklauso nuo slapuko tipo.

3. Sekimo slapukai:

Stovyklos svetainė naudoja šiuos slapukus svetainės struktūros peržiūrėjimų statistikai.

4. Trečiųjų šalių slapukai:

Stovyklos svetainė naudoja trečiųjų šalių slapukus, pvz., „Google“ slapukus skelbimams ir reklamoms palaikyti bei rinkodaros komunikacijai optimizuoti. Trečiosios šalys reklamuotojai naudoja slapukus, kurie išsaugojami galiniame įrenginyje, siekiant įvertinti skelbimų veiksmingumą ir individualiai pritaikyti svetainės lankytojui rodomų reklamų turinį. Trečiųjų šalių reklamuotojų surinkta informacija gali apimti, pavyzdžiui, geografinės vietos duomenis (gautus iš IP adreso).